Regulamin obiektu

REGULAMIN OBIEKTU ZAMEK W LESKU GAT S.A.

Aby funkcjonowanie Obiekt przebiegało bez przeszkód, jego Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych niniejszym regulaminem.

1. Pokój w Obiekt wynajmowany jest na doby (doba trwa w godz. 14.00 do 10.00)

2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Obiektu powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia , w którym upływa termin najmu pokoju.

4. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

5. Gość Obiekt nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

6. Osoby nie zameldowane w Obiekcie mogą przebywać w pokoju do godz. 22.00.

7. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od. godz. 22.00 do godz. 7.00.

8. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie która narusza tę zasadę.

9. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Obiektu.

10. Goście zobowiązani są niezwłocznie po zakwaterowaniu w pokoju do zgłoszenia w recepcji nie prawidłowości takich jak braki
w wyposażeniu wszelkie usterki itp.

11. Gość Obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

12. Ze względu bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach Obiektu grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoi.

13. Każdorazowo opuszczając pokój oraz przed pójściem spać Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług z zakresu określonym przepisami artykułu 846-852 Kodeksu Cywilnego.

15. Gość powinien zawiadomić recepcje o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego z pokoju Obiektu będą odesłane na adres przez Gościa wskazany.
W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Obiekt przechowa te przedmioty przez miesiąc od daty wyjazdu.

17. W dniu wyjazdu Gościa pokój odbierany jest przez recepcjonistę lub pokojową w obecności osoby zakwaterowanej w pokoju.

18. Wszelkie inne aspekty przepisów obowiązujących na terenie „ZAMKU” nieokreślone normami powyższego regulaminu objęte są postanowieniami Kodeksu Prawa Cywilnego oraz ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

 

 

ZASADY POBYTU ZWIERZĄT W ZAMKU w LESKU

Regulamin dotyczący przebywania zwierząt w GAT S.A. Oddział „Zamek” w Lesku.

 1. Zwierzęta domowe są akceptowalne.

 2. Wymagane posiadanie książeczki zdrowia zwierzęcia.

 3. Koszt pobytu każdego zwierzęcia wynosi 20 zł/ doba.

 4. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli . Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.

 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do kawiarni, jadalni, oraz innych publicznych miejsc na terenie obiektu.

 6. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu Zamku.

 7. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju.

 8. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w obiekcie i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, Zamek zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia
  z obiektu.

 9. Wszystkie szkody w mieniu Obiektu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Zamku, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele.

 10. Za nie poinformowanie recepcji Zamku o posiadaniu psa w pokoju zostanie nałożona kara w wysokości 300 zł.

Zapisz się do Newslettera

Otrzymuj powiadomienia o aktualnych promocjach

Odwiedź nas równiez na: