Regulamin obiektu

REGULAMIN OBIEKTU ZAMEK W LESKU GAT S.A.

Aby funkcjonowanie Ośrodka przebiegało bez przeszkód, jego Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych niniejszym regulaminem.

1. Pokój w ośrodku wynajmowany jest na doby hotelowe (doba hotelowa trwa w godz. 14.00 do 10.00)

2. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

3. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość Ośrodka powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia , w którym upływa termin najmu pokoju.

4. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

5. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

6. Osoby nie zameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju do godz. 22.00.

7. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy od. godz. 22.00 do godz. 7.00.

8. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie która narusza tę zasadę.

9. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Ośrodka.

10. Goście zobowiązani są niezwłocznie po zakwaterowaniu w pokoju do zgłoszenia w recepcji Ośrodka nie prawidłowości takich jak braki
w wyposażeniu wszelkie usterki itp.

11. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

12. Ze względu bezpieczeństwo przeciw pożarowe zabronione jest używanie w pokojach Ośrodka grzałek żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoi.

13. Każdorazowo opuszczając pokój oraz przed pójściem spać gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

14. Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług z zakresu określonym przepisami artykułu 846-852 Kodeksu Cywilnego.

15. Gość powinien zawiadomić recepcje Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego z pokoju Ośrodka będą odesłane na adres przez gościa wskazany.
W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez trzy miesiące od daty wyjazdu.

17. W dniu wyjazdu gościa pokój odbierany jest przez recepcjonistę lub pokojową w obecności osoby zakwaterowanej w pokoju.

18. Wszelkie inne aspekty przepisów obowiązujących na terenie „ZAMKU” nieokreślone normami powyższego regulaminu objęte są postanowieniami Kodeksu Prawa Cywilnego oraz ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

 

 

ZASADY POBYTU ZWIERZĄT W ZAMKU w LESKU

Regulamin dotyczący przebywania zwierząt w GAT S.A. Oddział „Zamek” w Lesku.

 1. Zwierzęta domowe są akceptowalne.

 2. Wymagane posiadanie książeczki zdrowia zwierzęcia.

 3. Koszt pobytu każdego zwierzęcia wynosi 20 zł / doba.

 4. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach właścicieli . Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.

 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt do kawiarni, jadalni, oraz innych publicznych miejsc na terenie obiektu.

 6. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu Zamku.

 7. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju.

 8. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w obiekcie i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, Zamek zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia
  z obiektu.

 9. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Zamku, a ich kosztami będą obciążeni Właściciele.

 10. Za nie poinformowanie recepcji Zamku o posiadaniu psa w pokoju zostanie nałożona kara w wysokości 300 zł.

Zapisz się do Newslettera

Otrzymuj powiadomienia o aktualnych promocjach

Odwiedź nas równiez na: